Dołącz do Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw

Potrzebujesz zatrudnienia na korzystnych warunkach, a może poszukujesz godnego zaufania pracownika do swojej firmy? Czekamy na ogłoszenia!
Adam

Dołącz do Biura Zapasów Interwencyjnych Paliw

Post autor: Adam »

Stanowisko:
Specjalista
Firma:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
logo firmy
Strona WWW:
https://www.praca.pl/warszawa.html
Ulica:
Grzybowska 45
Miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
Kod pocztowy:
00-844
E-mail:
[email protected]
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Grzybowska 45
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Specjalista
  Chcemy zatrudnić osobę na pełny etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki.
 • Przygotowanie rozliczeń z podmiotami zobowiązanymi do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie gazu ziemnego;
  Nadzór nad dokumentacją wynikającą z realizacji zadań wynikających z utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.
  Obsługa systemu SAP w zakresie zapasów obowiązkowych gazu ziemnego;
  Monitorowanie rynku gazu ziemnego w zakresie objętym aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi zakresie gazu ziemnego;.
  Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących rynku gazu ziemnego
  Współpraca z innymi obszarami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zapasach w zakresie gazu ziemnego.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
Wykształcenie wyższe.
Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Umiejętność sporządzania analiz, raportów, zestawień.
Zdolność analitycznego myślenia.
Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
Znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania RARS, z szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
Umiejętność pracy zespołowej oraz organizacji pracy własnej.
Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.
Umiejętność pracy w zespole oraz posiadane kompetencje komunikacyjne i interpersonalne.
Elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania.
Gotowość do podejmowania nowych wyzwań, orientacji na cel.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo lub administracja lub techniczne.
Doświadczenie zawodowe w obszarze administracji publicznej lub obszarze rynku gazu ziemnego
Znajomość
Ustawy Prawo energetyczne
Ustawy Ordynacja podatkowa
Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania rynku paliw w szczególności rynku gazu ziemnego.
Język angielski w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
Umiejętność obsługi systemu SAP.
Znajomość MS Excel w stopniu zaawansowanym.
Sprawdź co oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
Premie uzależnione od wyników pracy.
Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
Życiorys (CV).
Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.
Gdzie złożyć dokumenty?


Dokumenty należy składać w terminie do: 31 października 2022 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr RARS 93/Z/BPI/10/22”:

elektronicznie za pomocą przycisku Aplikuj Teraz
drogą pocztową na adres:
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
osobiście w siedzibie Centrali RARS w godzinach 7.30-15.30 Recepcja RARS, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO* wz z art. 221 § 1 pkt. 4-6 Kp oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO wz z art. 221 § 1 pkt. 1-3 Kp ).
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych szczególnych kategorii art. 9 ust 2 lit. 1 a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, tj. przez okres 3 miesięcy, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo:
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
We wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, możecie się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych poprzez mail: [email protected] lub tel.: 22 360 92 37.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj tutaj: https://www.praca.pl/apply/internal/7604802.html